تقویم کنگره های جهانی

تقویم همایشهای جهانی ترومبوز هموستاز در سال 2018

تقویم همایشهای جهانی ترومبوز هموستاز در سال 2018

6،5،4 مرداد 1396

کنگره بین المللی ترومبوز هموستاز

به گزارش روابط عمومی انجمن ترومبوز هموستاز ایران، نخستین کنگره سالیانه بین‌المللی ترومبوز هموستاز ایران با امتیاز بازآموزی در تالار امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

28 مرداد 1395

همایش "تازه های درمان های ضد انعقاد در بیماریهای قلب و عروق"

به گزارش روابط عمومی انجمن ترومبوز هموستاز ایران، همایش علمی یک روزه "تازه های درمان های ضد انعقاد در بیماری های قلب و عروق" در بیمارستان شهید مدرس توسط انجمن ترومبوز هموستاز ایران برگزار می گردد.

1