روزنگار تزریق فاکتورهای انعقادی 8
روزنگار تزریق فاکتورهای انعقادی 8
 (16.18KB)
راهنمای استفاده از بندآورنده های موضعی
راهنمای استفاده از بندآورنده های موضعی
 (6.49MB)
لخته وریدهای عمقی چیست و چه خطراتی دارد؟
لخته وریدهای عمقی چیست و چه خطراتی دارد؟
 (164.15KB)
القائ تحمل ایمنی در بیماران هموفیلی A شدید واجد آنتی بادی مهارکننده با تیتر بالا
القائ تحمل ایمنی در بیماران هموفیلی A شدید واجد آنتی بادی مهارکننده با تیتر بالا
 (226.48KB)
برنامه پروفیلاکسی 95
برنامه پروفیلاکسی 95
 (51.9KB)
دستور العمل مراقبت و درمان اورژانس در بیماران هموفیلی و خونریزی دهنده ارثی
دستور العمل مراقبت و درمان اورژانس در بیماران هموفیلی و خونریزی دهنده ارثی
 (1.1MB)
هموستاز 1
هموستاز 1
 (7.39MB)
Thrombolytic Infusion
Thrombolytic Infusion
 (2.39MB)
اختلالات انعقادی
اختلالات انعقادی
 (1.15MB)
داروهای ضد انعقاد 2
داروهای ضد انعقاد 2
 (191.19KB)
فاکتور 5 لیدن 1
فاکتور 5 لیدن 1
 (493.34KB)
پروفیلاکسی ترومبوز ورید عمقی
پروفیلاکسی ترومبوز ورید عمقی
 (1.26MB)
1 2 3