درخواست تاسیس انجمن ترومبوز هموستاز ایران، در تاریخ 9/3/94 در یکصدوپنجاه و هشتمین جلسه کمیسیونهای انجمن های علمی مطرح و به تصویب رسید و پس از تایید اساسنامه پیشنهادی در تاریخ 3/10/94 با تشکیل اولین مجمع عمومی در بیمارستان کودکان مفید و با حضور ریاست سابق انجمن بین المللی ترومبوز هموستاز آقای پروفسور فریتز روزندال انتخابات هیئت مدیره برگزار شد و اعضای اولین هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:

آقای دکتر پیمان عشقی (ریاست هیئت مدیره) دانلود رزومه

خانم دکتر مینو احمدی نژاد (دبیر انجمن) دانلود رزومه

خانم دکتر فلورا پیوندی دانلود رزومه

آقای دکتر حسن ابوالقاسمی  دانلود رزومه

آقای دکتر مهران کریمی دانلود رزومه

خانم دکتر زهرا بدیعی دانلود رزومه

آقای دکتر غلامرضاتوگه(خزانه دار) دانلود رزومه

آقای دکتر محسن جواد زاده (بازرس اصلی)
آقای دکتر مجید نادری دانلود رزومه

همچنین آقای دکتر مجید نادری و عبدالرضا افراسیابی بعنوان اعضا علی البدل و آقای دکتر مهرزاد میرزانیا بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

با تایید انتخابات برگزار شده از سوی ناظر کمیسیون مربوطه ، پروانه فعالیت انجمن در تاریخ  22/1/95  به ریاست آقای دکتر پیمان عشقی صادر گردید و فعالیت انجمن از این تاریخ رسما آغاز شد.