انجمن ترومبوز هموستاز ایران

انتشار کتاب بسته جامع خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های خونریزی دهنده ارثی ایران

انجمن ترومبوز هموستاز ایران انتشار کتاب بسته جامع خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های خونریزی دهنده ارثی ایران با کمک و هم افزایی صمیمانه مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص معاونت درمان وزارت متبوع، موسسه آموزشی پژوهشی طب انتقال خون ایران و مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی به ویژه مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان وابسته به پژوهشکده سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات انتقال خون به یاری انجمن ترومبوز هموستاز ایران آمد.
از نویسندگان مسئول این کتاب دکتر پیمان عشقی رئیس انجمن ترومبوز هموستاز ایران می باشد.

دانلود مستندات منابع و برخی فصول کتاب هموفیلی
فهرست تفصیلی بسته جامع هموفیلی
 
کد خبر:__Page   تاریخ انتشار: یـک شنبه ، 18 مهر سال 1400 ساعت 8:37:0